การจัดพื้นที่การดำเนินงานกิจกรรม 5ส. (กลุ่มพร้อมใจ..ลุย)
สำนักทะเบียนและประมวลผล
home/news
ประมวลภาพพื้นที่ 5ส.
รหัส
ชื่อพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ
 
 
D1
ห้องทำงานผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ คุณพรรณี  
 
D2
โต๊ะทำงานหัวหน้าแผนกประมวลผลฯ คุณศิริพร  
 
D3
โต๊ะทำงานโปรแกรมเมอร์ คุณวิรุลย์  
 
D4
โต๊ะทำงานโปรแกรมเมอร์ คุณดวงพร  
 
D5
โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่แผนกประมวลผลฯ คุณรุ่งนภา  
 
D6
โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่แผนกประมวลผลฯ คุณอุดม  
 
D7
โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่แผนกประมวลผลฯ คุณสุทธิวรรณ  
 
D8
ห้อง Server โปรแกรมเมอร์  
 
D9
ตู้เก็บเอกสารห้องแผนกประมวลผลฯ (ห้องประชุม) โปรแกรมเมอร์  
 
D10
ตู้คอมพิวเตอร์บริการ (หน้าสำนักทะเบียนฯ) คุณสุทธิวรรณ  
 
D11
ตู้เก็บเอกสารแผนกธประมวลผลฯ (ห้องเก็บเอกสาร) หัวหน้ากลุ่มพื้นที่/สมาชิกกลุ่ม  
  home/news  
 
»» สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ««
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400   โทรศัพท์ 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879  โทรสาร 0-2692-3744