การจัดพื้นที่การดำเนินงานกิจกรรม 5ส. (กลุ่มขังแปดไฮเทค)
สำนักทะเบียนและประมวลผล
home/news
ประมวลภาพพื้นที่ 5ส.
รหัส
ชื่อพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ
 
 
C1
โต๊ะทำงานหัวหน้าแผนกตารางเรียนฯ คุณปริณดา์  
 
C2
โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่แผนกตารางเรียนฯ คุณเพ็ญศรี  
 
C3
โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่แผนกตารางเรียนฯ คุณจุติ  
 
C4
โต๊ะทำงานหัวหน้าี่แผนกธุรการ คุณดวงเนตร  
 
C5
โต๊ะทำงานหัวหน้าแผนกรับเข้าศึกษาฯ คุณทิพวรรณ  
 
C6
โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่แผนกรับเข้าศึกษาฯ คุณสมยศ  
 
C7
โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่แผนกรับเข้าศึกษาฯ คุณวรนุช  
 
C8
โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่แผนกรับเข้าศึกษาฯ คุณขอพรชนก  
 
C9
ตู้เก็บเอกสารห้องประชุม หัวหน้ากลุ่มพื้นที่/สมาชิกกลุ่ม  
 
C10
ตู้เก็บเอกสารแผนกตารางเรียน (หน้าแผนกตางเรียน) หัวหน้าแผนกตารางเรียนฯ  
 
C11
ตู้เก็บเอกสารแผนกธุรการ (ห้องเก็บเอกสาร) หัวหน้าธุรการ  
 
C12
ตู้เก็บเอกสารหน้าแผนกธุรการ (ห้องประชุม) หัวหน้าธูรการ  
  home/news  
 
»» สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ««
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400   โทรศัพท์ 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879  โทรสาร 0-2692-3744