การจัดพื้นที่การดำเนินงานกิจกรรม 5ส. (กลุ่มผึ้งงาน)
สำนักทะเบียนและประมวลผล
home/news
ประมวลภาพพื้นที่ 5ส.
รหัส
ชื่อพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ
 
 
B1
ห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ คุณสลิลทิพย์  
 
B2
โต๊ะทำงานหัวหน้าแผนกประวัติฯ คุณพรเพ็ญ์  
 
B3
โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่แผนกประวัติฯ คุณกัญญารัตน์  
 
B4
โต๊ะทำงานหัวหน้าแผนกประวัติฯ คุณสมศรี  
 
B5
โต๊ะทำงานหัวหน้าแผนกประวัติฯ คุณพรพิมล  
 
B6
โต๊ะทำงานหัวหน้าแผนกประวัติฯ คุณนัยนา  
 
B7
โต๊ะทำงานหัวหน้าแผนกประวัติฯ คุณสมศักดิ์์  
 
B8
ห้องเก็บเอกสาร (ตู้ 4 ลิ้นชัก/ตู้บานเลื่อน) หัวหน้าแผนกประวัติ  
 
B9
ตู้เก็บเอกสารไม้บานเลื่อน หัวหน้าแผนกประวัติ  
 
B10
ตู้เก็บซองประวัตินักศึกษาแบบหมุน หัวหน้ากลุ่มพื้นที่/สมาชิกกลุ่ม  
 
B11
ตู้เก็บเอกสารหน้าแผนกประวัติฯ หัวหน้ากลุ่มพื้นที่/สมาชิกกลุ่ม  
  home/news  
 
»» สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ««
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400   โทรศัพท์ 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879  โทรสาร 0-2692-3744