การจัดพื้นที่การดำเนินงานกิจกรรม 5ส. (กลุ่มสีชมพู)
สำนักทะเบียนและประมวลผล
home/news
ประมวลภาพพื้นที่ 5ส.
รหัส
ชื่อพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ
 
 
A1
โต๊ะทำงานหัวหน้าแผนกบริการฯ (เคาน์เตอร์บริการ 1) คุณพิบูลย์  
 
A2
โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่แผนกบริการฯ (เคาน์เตอร์บริการ 2) คุณรัชนีวัลย์  
 
A3
โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่แผนกบริการฯ (เคาน์เตอร์บริการ 3) คุณภาธร  
 
A4
โต๊ะทำงานหัวหน้าแผนกตรวจสอบฯ คุณชุติมา  
 
A5
โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบฯ คุณจันทิภา  
 
A6
โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบฯ คุณน้อย  
 
A7
โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบฯ คุณเบ็ญจภรณ์  
 
A8
โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบฯ คุณสุพิชญาณ์  
 
A9
ตู้ไม้ใส่ใบคำร้อง หัวหน้าแผนกบริการ  
 
A10
ตู้เก็บเอกสารแผนกตรวจสอบฯ หัวหน้าแผนกตรวจสอบ  
  home/news  
 
»» สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ««
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400   โทรศัพท์ 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879  โทรสาร 0-2692-3744