home/news

พื้นที่ :  พื้นที่ของสำนักทะเบียนและประมวลผลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

     ส่วนที่ 1 : ห้องทำงาน อยู่ที่อาคาร 1 ชั้น 1 ประกอบด้วยห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักฯ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักฯ แผนกบริการ/รับลงทะเบียน แผนกตรวจสอบ/รับรองผลการศึกษา แผนกประวัติ/หนังสือสำคัญ แผนกตารางเรียน/ตารางสอน แผนกธุรการ แผนกรับเข้าศึกษา/งานปริญญา และแผนกประมวลผล/สารสนเทศ  มีพื้นที่ 240  ตารางเมตร  โทรศัพท์ : 0-2697-6870-9,  โทรสาร 0-2692-3744
     ส่วนที่ 2 : ห้องเก็บเอกสาร/พัสดุ อยู่ที่อาคาร14 ชั้น 1 ประกอบด้วยห้องเก็บซองประวัตินักศึกษา ของแผนกประวัติ/หนังสือสำคัญ ห้องเก็บเอกสารของแผนกธุรการ และห้องเก็บเอกสารของแผนกรับเข้าศึกษา/งานปริญญา  โดยมีพื้นที่รวม 216 ตารางเมตร 
          สรุป  รวมพื้นที่ของสำนักทะเบียนฯ ทั้งหมด 456  ตารางเมตร 

พื้นที่ที่รับผิดชอบกิจกรรม 5ส. สำนักทะเบียนและประมวลผล ประกอบด้วย 4 กลุ่มพื้นที่ :
กลุ่มสีชมพู
กลุ่มผึ้งงาน  
  กลุ่มขังแปดไฮเทค  
  กลุุ่่มพร้อมใจ..ลุย  
       
home/news
» สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ««
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400    โทรศัพท์ 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879    โทรสาร 0-2692-3744